Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9
Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:
członka zwyczajnego,
członka wspierającego,
członka honorowego. 
§10
Członkiem zwyczajnym jest:
członek założyciel Stowarzyszenia,
osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, mająca dorobek naukowy w obszarze psychologii bliskich związków, która złoży pisemną deklarację członkowską, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia. 
§11
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest:
rekomendacja co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
zaakceptowanie Statutu Stowarzyszenia,
złożenie deklaracji członkowskiej,
przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia. 
§12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do Władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
§13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek członkowskich,
e) uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia na realizację działań podejmowanych w imieniu Stowarzyszenia.
§14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację.
§15
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia. 
§16
Członkiem honorowym może zostać osoba prawna lub fizyczna, mająca szczególne zasługi dla psychologii bliskich związków, która uzyska rekomendację Zarządu Stowarzyszenia i akceptację Walnego Zebrania Członków. 
§17
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych Władzach Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego. 
§18 
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§19
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia przekazanej do Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
e) śmierci członka. 
§21
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje członkowi zwyczajnemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
§22
Osoby wykluczone ze Stowarzyszenia tracą prawa członków Stowarzyszenia.
Osobom wykluczonym ze Stowarzyszenia nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych z racji członkostwa w Stowarzyszeniu. 
§23
Przynależność członka honorowego do Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku nie wywiązywania się członka honorowego z przyjętych zobowiązań.

Składki członkowskie

Roczna składka członkowska wynosi 50 zł.

Składki prosimy wpłacać na konto:

Pekao S.A. 33 1240 1330 1111 0010 8910 9466.
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

Prosimy o zatytułowanie wpłaty według wzoru:

„Imię i nazwisko – składka członkowska za rok 2019” .

 

Deklaracja członkowska