Publikacje

Kobiety, mężczyźni i bliskie związki

Redakcja: Eugenia Mandal

Rok wydania: 2017

Wydawnictwo Naukowe PWN

Współczesna psychologia potwierdza prawdziwość tezy, że oparte na uczuciu miłości bliskie związki są niezwykle ważne dla człowieka. Bliskie związki z ludźmi, a pośród nich unikalne, bliskie relacje między kobietami i mężczyznami, okazują się istotnymi uwarunkowaniami dobrostanu, jakości życia i poczucia szczęścia człowieka. Badania psychologiczne pokazują, że bliskie związki wpływają na bardzo szerokie spektrum funkcjonowania biologicznego i psychicznego, na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne każdego z nas. „Szczęśćciorodny” wpływ bliskich relacji jest przemożny, gdy są one udane dla obojga bliskich osób, a gdy takie nie są – przyczyniają się do smutku i cierpienia, a gdy brakuje jednego człowieka, czujemy się jakby nie było całego świata wokół nas. Ta książka jest poświęcona bliskim relacjom kobiet i mężczyzn. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące m. in. wywierania wpływu na partnera, strategii utrzymywania go przy sobie, poświęcenia w bliskich związkach oraz seksualności singli oraz osób nieheteroseksualnych.

Praca zbiorowa pod redakcja prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal stanowi pokłosie I Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbywała się w Katowicach w 2016 roku.

Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach

Redakcja: Eugenia Mandal

Rok wydania: 2008, 2019

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest psychologiczną analizą zjawiska władzy, wywierania wpływu społecznego i manipulacji w bliskich związkach. Autorka wykorzystała w niej rzetelne wyniki swoich wieloletnich badań. Praca pokazuje psychologiczne konsekwencje posiadania i podlegania władzy oraz jej rodzaje i sygnały. Wyjaśnia fenomen władzy w bliskich związkach, omawia oblicza i typologie miłości oraz inne problemy takie jak: szantaż emocjonalny, gry małżeńskie, przemoc w rodzinie, zespół maltretowanej żony/męża, uzależnienie w małżeństwie, władza i autonomia w miłości. Wskazuje na znaczenie atrakcyjności fizycznej, manipulacji urodą, wdziękiem, a także na rolę atutów seksualnych w dążeniu do osobistej władzy. Przedstawia różne taktyki wywierania wpływu społecznego „od czarowania do wymuszania” w małżeństwie i rodzinie w zależności od rodzajów władzy (np. władza oparta na zasobach finansowych).

Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią

Redakcja: Eugenia Mandal

Rok wydania: 2000, 2004

Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego

Monografia zawiera rozważania nad wybranym obszarem psychologicznej problematyki płciowości, omawiając podmiotowe konsekwencje stereotypów związanych w płcią. Przedstawia wpływ stereotypów związanych z płcią na obraz „ja”, na zdrowie fizyczne i psychiczne podmiotu oraz na bliskie związki interpersonalne: na przyjaźń (między osobami tej samej i przeciwnej płci) i miłość (randki, chodzenie ze sobą, małżeństwo). Rozważania teoretyczne ilustrują przeprowadzone badania empiryczne, w tym badania międzykulturowe.

Kobiecość i męskość
Popularne opinie a badania naukowe

Eugenia Mandal

Rok wydania: 2003

Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Czym jest płeć? Czy różnice między kobietą a mężczyzną są bardzo istotne? Jak wygląda pojęcie płci w kulturach świata? Różnice między kobietą a mężczyzną to zazdrość o penisa czy zazdrość o łono? To tylko nieliczne z pytań, które pojawiają się w tej książce i na które stara się znaleźć odpowiedź autorka tego opracowania – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Wreszcie równie istotne pytania, dotyczące osobowości kobiet i mężczyzn. Ile jest różnic, a ile podobieństw między kobietą a mężczyzną? Czy badanie tego problemu jest tylko stratą czasu, czy jak mówił Fiodor Dostojewski Człowiek to tajemnica. Trzeba ją odgadnąć i jak ją będziesz odgadywać przez całe życie, nie mów żeś stracił czas. Na przeczytanie tej interesującej książki, nie żałujmy więc czasu.

Psychologia rodziny

red. Iwona Janicka, Hanna Liberska

Rok wydania: 2014

Wydawnictwo Naukowe PWN

O wyjątkowości rodziny stanowią tworzące ją bardzo  bliskie relacje między partnerami, które zwykle przekładają się  na relacje rodzice-dzieci.  Jakość tych relacji może kreować  forma życia rodzinnego.  Nieformalny i umowny charakter związków kohabitacyjnych nie sprzyja   wzajemnej zależności i zaangażowaniu partnerów.  Wyjaśniła to Janicka odwołując się do teorii zaangażowania oraz  do właściwych, dla  kohabitacji, procesów takich jak: efekt selekcji, efekt kohabitacji, efekt przedślubnej kohabitacji.  Co ciekawe forma związku  może określać  nie tylko  bliskie relacje partnerów, ale również  zaangażowanie w rodzicielstwo.

Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej

Iwona Janicka, Marcin Kwiatkowski

Rok wydania: 2019

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorzy monografii  wyjaśniają istotę i uwarunkowania homoseksualizmu. Prezentują wyniki badań dotyczące profilu psychologicznego kobiet i mężczyzn homoseksualnych. Wskazują na specyfikę, bliskich związków jednopłciowych a także relacje partnerów homoseksualnych podejmujących role rodzicielskie.

Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról

red. Iwona Janicka, Marta Znajmiecka-Sikora

Rok wydania: 2017

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowane, w książce, problemy teoretyczne i wyniki najnowszych badań dotyczą ważnych i wzajemnie na siebie oddziaływujących obszarów życia człowieka jakimi są rodzina i praca. Zaangażowanie zawodowe i dobra pozycja w pracy mogą sprzyjać bliskim relacjom, ponieważ jednostka jest bardziej atrakcyjna dla innych, ale również mogą je ograniczać, a nawet utrudniać. Okazuje się, że trudno równoważyć role rodzinne i zawodowe, co dotyczy również  małżeństw dwóch karier. Janicka wskazuje na zalety i wady tego typu bliskich związków. Optymalne funkcjonowanie małżeństwa  i zarządzanie dwoma karierami  wymaga poszukiwania rozwiązań, które prowadziłyby do kompromisu między karierą i bliską relacją.

Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej

Iwona Janicka

Rok wydania: 2006

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jest to pierwsza polska pozycja psychologiczna poświęcona związkom nieformalnym. Okazuje się, że  współzamieszkiwanie i tworzenie trwałego związku nie musi być  zarezerwowane jedynie dla małżeństwa.  Popularność a nawet moda na związki niezalegalizowane wymagają badania ich rozwoju, uwarunkowań psychospołecznych oraz  znaczenia dla jednostki i pary. Porównując kohabitację i małżeństwo podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego jedne osoby decydują się na małżeństwo, a  inne wybierają związek nieformalny? Przedstawiona, w książce, szczegółowa analiza relacji między partnerami kohabitującymi i między małżonkami  pozwoliła na ocenę jakości oraz ryzyka dezintegracji tych  związków.

Psychologia małżeństwa

Iwona Janicka, Leon Niebrzydowski

Rok wydania: 1994

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Małżeństwo, z uwagi na swój długoterminowy charakter, najlepiej zaspakaja potrzeby przynależności, poczucia bezpieczeństwa i kontaktu emocjonalnego. Monografia obejmuje charakterystykę różnych jakościowo związków małżeńskich. Prezentowane wyniki badań wskazują, że o zadowoleniu z małżeństwa decydują otwarta komunikacja, empatia i satysfakcja seksualna małżonków.

Komunikacja w bliskich związkach.
Teoria i metoda badania

Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa

Rok wydania: 2012

Wydawca Vizja Press&IT

Komunikacja między partnerami bliskiego związku jest jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój miłości i więzi, czyli na jakość i powodzenie tego związku. Prawidłowa komunikacja powinna być w miarę możliwości otwarta i pełna; powinna zakładać jasność przekazu, wyrażanie myśli w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz otwartość, czyli udzielanie informacji bezpośrednio. Otwartość obejmuje także okazywanie własnych uczuć i przeżyć, komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań, dzielenie się doświadczeniami, postawami i przekonaniami. Partnerzy pozwalają swobodnie wypowiedzieć się partnerowi, uznają jego prawo do odmiennego zdania. Bezpośredni sposób komunikacji ułatwia realizowanie własnych potrzeb czy spełnianie oczekiwań.

Oblicza empatii w relacjach małżeńskich.
Perspektywa psychologiczna

Maria Kaźmierczak

Rok wydania: 2008

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Oddawana w ręce Czytelnika książka została podzielona na część teoretyczną oraz empiryczną. W części teoretycznej wyróżniono dwa rozdziały. Rozdział pierwszy dotyczy zagadnienia empatii. Został tu zaprezentowany przegląd teorii i badań dotyczących definiowania tej cechy osobowości, łącznie z historycznym rodowodem samego pojęcia empatii. Ponadto dokonano przeglądu holistycznych, poznawczych i emocjonalnych koncepcji empatii, nawiązując do badań oraz teoretycznych stanowisk polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, jak również przedstawiając, wyróżniane przez znawców przedmiotu, specyficzne kategorie empatii. Następnie przeprowadzono wieloaspektową analizę wpływu empatii na relacje interpersonalne w związku

IPP – Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

Alicja Kuczyńska

Rok wydania: 1992, 2012

Pracownia Testów PTP

IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

Sposób na bliski związek.
Zachowania wiążące w procesie kształtowania się i utrzymania więzi w bliskich związkach

Alicja Kuczyńska

Rok wydania: 1998

Instytut Psychologii PAN

 

Relacje interpersonalne dorosłych rodzeństw

Katarzyna Walęcka-Matyja

Rok wydania: 2018

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Autorka koncentruje się na zagadnieniu posiadania rodzeństwa i jego roli w dorosłości. Walorem książki jest to, że opisuje i porównuje ona jakość relacji interpersonalnej z rodzeństwem oraz określa jej znaczenie w całym dorosłym życiu człowieka.
Problematyka podjętych badań koncentruje się wokół czterech zagadnień: scharakteryzowanie psychologicznych aspektów relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości, wyróżnienie wzorców relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw, określenie związku pomiędzy krytycznymi wydarzeniami życiowymi a pozytywnymi oraz negatywnymi aspektami relacji rodzeństw w okresie dorosłości oraz oszacowanie buforowej roli relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości w obliczu krytycznych wydarzeń życiowych.
Prezentowane w książce problemy teoretyczne i wyniki najnowszych badań są wyjątkowo ważne, bowiem podkreślają szczególną rolę dorosłego rodzeństwa w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka, a także w procesie stymulowania rozwoju społecznego oraz cywilizacyjnego całego społeczeństwa. Współcześnie, ze względu na wydłużający się czas ludzkiego życia rodzeństwo ma możliwość kontaktu ze sobą dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Ważna okazuje się umiejętność dostrzeżenia w relacji z dorosłym rodzeństwem aspektów prorozwojowych.
Monografia jest adresowana zarówno do badaczy, jak i praktyków zajmujących się psychologią rodziny, do studentów nauk społecznych oraz humanistycznych. Zaciekawi także rodziców i nauczycieli.

Rodzina jako wartość

Katarzyna Walęcka-Matyja

Iwona Janicka

Rok wydania: 2021

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia naukowa z zakresu psychologii rodziny. Prezentowane w książce zagadnienia teoretyczne i rezultaty najnowszych badań odnoszą się do problematyki wartości rodzinnych.
Autorki w podjętych analizach skoncentrowały się na trzech zagadnieniach. Pierwsze odnosiło się do określenia zróżnicowania w zakresie wymiarów wartości rodzinnych w zależności od wybranych zmiennych społeczno-demograficznych. Drugie zagadnienie dotyczyło omówienia psychologicznych korelatów wymiarów wartości rodzinnych. Natomiast w ostatniej części analiz oszacowano moderacyjną rolę wymiarów wartości rodzinnych w stosunku do zależności pomiędzy wymiarami reakcji interpersonalnej dorosłych rodzeństw a doświadczaniem stresu i depresji.